Header Ads

Thời trang chống nắng thông minh

Hút hầm cầu Bình Dương và các khu vực trong tỉnh

Đồng Nai là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển công nghiệp với 17/21 khu công nghiệp (KCN) tập trung đã đi vào hoạt động. Cùng với sự phát triển của công nghiệp và đô thị hóa thì vấn đề về môi trường luôn được tỉnh Đồng Nai quan tâm. Tỉnh đã đưa ra các giải pháp để kịp thời bảo vệ môi trường, chẳng hạn như tăng cường lực lượng thông cống nghẹt, hút hầm cầu Đồng Nai để phục vụ người dân.

Các mục tiêu và giải pháp tại khu vực Đồng Nai

Một là, huy động và tập trung các nguồn lực tham gia đầu tư vào lĩnh vực xử lý chất thải rắn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, cải thiện chất lượng môi trường, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững của tỉnh Đồng Nai.
Hai là, theo dõi chặt chẽ diễn biến chất lượng môi trường để có giải pháp ngăn chặn ô nhiễm, khắc phục suy thoái, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường, đã hoàn thiện mạng lưới quan trắc, triển khai thực hiện quan trắc theo mạng lưới quan trắc môi trường tỉnh Đồng Nai. Đồng Nai đặt mục tiêu là xây dựng Đồng Nai thành tỉnh phát triển kinh tế – xã hội bền vững, xanh, sạch, đẹp, văn minh, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đi đôi với bảo vệ môi trường (BVMT), tập trung ngăn chặn mức độ gia tăng ô nhiễm, khắc phục suy thoái, phục hồi và nâng cao chất lượng môi trường, áp dụng thông cống nghẹt Đồng Nai làm biện pháp mạnh.
hut-ham-cau-dong-nai
Tăng cường công tác nâng cao ý thức cho người dân. Giảm phát thải khí nhà kính; có bước chuyển biến cơ bản trong khai thác, sử dụng tài nguyên theo hướng hợp lý, hiệu quả và bền vững; kiềm chế mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường, suy giảm đa dạng sinh học nhằm bảo đảm chất lượng môi trường sống; duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường.

Việc làm cụ thể tại địa bàn tỉnh Đồng Nai

Các khu công nghiệp đang hoạt động phải có hệ thống xử lý nước thải tập trung. Đồng thời, chủ trì triển khai thực hiện các dự án tổng thể gồm: BVMT lưu vực sông Đồng Nai thuộc địa bàn tỉnh; Ứng cứu sự cố môi trường về tràn dầu trên địa bàn tỉnh; Nâng cao năng lực quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh; Truyền thông và nâng cao nhận thức BVMT; Ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; Bảo tồn đa dạng và an toàn sinh học trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
hut-ham-cau-dong-nai-01
Ngoài ra, xây dựng kế hoạch, xác định cụ thể từng dự án, nhiệm vụ và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của Sở TN&MT, tập trung vào các nội dung: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về BVMT; kiểm tra, phân loại các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn; phối hợp thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong khu đô thị…
Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về BVMT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Hy vọng với các mục tiêu và giải pháp bảo vệ môi trường của Đồng Nai giúp Đồng Nai có diện mạo mới tích cực trong tương lai.

Không có nhận xét nào